Статут - Установа ``Култура``

На основу члана 21. став 1. тачка 1. Закона о јавним службама (“Службени гласник Републике Србије“, број 42/91, 71/94, 79/05-др. закон,81/05-испр.др. закона,83/05-испр.др. закона и 83/014-др. закон), члана 30. и 44. став 1, тачка 1. Закона о култури (“Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – исправка) и члана 13. став 1. алинеја 1.Одлуке о оснивању установе ”Култура” Бајина Башта (”Службени лист општине Бајина Башта”, број 7/07, 1/08 и 1/015), Управни одбор Установе“Култура“ Бајина Башта, на седници одржаној 21. фебруара 2019. године, доноси

С Т А Т У Т

УСТАНОВЕ “КУЛТУРА“ БАЈИНА БАШТА

Члан 1.

Овим Статутом регулишу се питања од значаја за функционисање и пословање Установе “Култура“ Бајина Башта (у даљем тексту Установа), назив и седиште Установе, делатност, извори и начин финансирања рада Установе, права и обавезе оснивача у погледу делатности због које је Установа основана, одговорност Установе за обавезе у правном промету, међусобна права и обавезе Установе и оснивача, органи управљања установом, њихов састав, начин именовања и надлежности, услови за именовање и разрешење директора Установе, унутрашња организација Установе и друга питања значајна за рад Установе.

Опште одредбе
Члан 2.

Установа је основана ради обављања културне делатности којом се обезбеђује остваривање права, односно задовољавање потреба грађана, као и остваривање другог законом утврђеног интереса у области културе, а нарочито ради организације и промоције афирмативних образовних и културних садржаја.

Члан 3.

Установа је правно лице које у правном промету може предузимати све правне радње и послове у оквиру своје делатности.
Установа стиче својство правног лица уписом у судски регистар

Члан 4.

За своје обавезе Установа одговара својом имовином и средствима којима располаже.

Назив и седиште Установе

Члан 5.

Назив Установе је: Установа “Култура“ Бајина Башта.
Седиште Установе је: Бајина Башта, Вука Караџића бр.13.
Одлуку о промени назива и седишта Установе доноси Управни одбор Установе, уз сагласност оснивача.

Члан 6.

Установа има свој печат и штамбиљ.
Печат је округлог облика, пречника 32 мм, са следећим садржајем:
– Установа “Култура“ Бајина Башта. Текст је исписан ћирилицом.

Штамбиљ има правоугаони облик и садржи текст: Установа “Култура” и испод има две рубрике – број под којим ће примљени поднесак бити заведен и за упис датума пријема поднеска испод којег је написано Бајина Башта.

Члан 7.

Установа може имати заштитни знак под којим послује, о чему одлуку доноси Управни одбор.

Члан 8.

Одлуку о промени печата, штамбиља и заштитног знака доноси Управни одбор.

Циљеви и принципи рада Установе

Члан 9.

Установа је основана ради постизања следећих циљева:
– креирање, развијање и унапређење квалитетних културних , образовних,
забавних и других садржаја за децу, омладину и све остале грађане без обзира којој генерацији припадају
– промоција и подршка неафирмисаних аматерских и других неформалних група и појединаца који се баве културом, уметношћу и неформалним образовањем
– афирмација и подршка алтернативних програма и садржаја из области културе и уметности
– унапређење положаја деце и младих кроз обезбеђење приступа квалитетним културним, образовним и другим садржајима
– промоција подстицајних програма у оквиру политике локалне заједнице намењених деци и младима и афирмација активизма и креативности деце и младих, толеранције и недискриминације
– развијање и унапређење сарадње владиних и невладиних институција и организација и бизнис сектора на пољу образовaња, културе и уметности
– промоција, развој и унапређење сарадње са другим културним центрима у региону, земљи и иностранству,
– подстицање културног и уметничког стваралаштва особа са инвалидитетом и доступности свих садржаја особама са инвалидитетом.

Члан 10.

У остваривању дефинисаних циљева Установа ће промовисати и уважавати у свом раду следеће принципе:
1. Принцип доступности – садржаји које Установа организује и реализује су бесплатни за кориснике, а посебно за ”рањиве” категорије становништва, или је утврђена симболична накнада за кориснике;
2. Принцип укључености корисника – деца, млади и остали грађани су активно укључени у креирање, имплементацију и евалуацију програма и активности Установе;
3. Принцип укључености локалне заједнице – локална заједница је активно укључена у креирање, имплементацију и евалуацију програма и активности Установе;
4. Принцип инклузије – укључивање корисника из маргинализованих група становништва у креирање, имплементацију и евалуацију програма и активности Установе;
5. Принцип отворености и транспарентности;
6. Принцип уважавања потреба и интересовања корисника.

Делатност Установе

Члан 12.

Установа обавља следеће делатности:

90.01 Извођачка уметност
90.02 Друге уметничке делатности у оквиру извођачке уметности
90.03 Уметничко стваралаштво
90.04 Рад уметничких установа
85.52. Уметничко образовање
91.03 Заштита и одржавање непокретних културних добара, културно- историјских локација, зграда и осталих туристичких споменика,
58.11 Издавање књига
58.14 Издавање часописа и периодичних издања
58.19 Остала издавачка делатност
59.14 Делатност приказивања кинематографских дела
79.90 Остале услуге резервације и делатности повезане са њима
82.30 Организовање састанака и сајмова
93.29 Остале забавне и рекреативне делатности
56.30 Услуге припреме и послуживања пића
58.12 Издавање именика и адресара
91.02 Делатност музеја, галерија и збирки

Поред делатности прописаних овим Статутом, Установа може обављати, без уписа у судски регистар и друге делатности, привремено, повремено и у мањем обиму, у циљу обављања основне или других делатности.

Члан 13.

Одлуку о промени делатности доноси Управни одбор уз сагласност оснивача.

Члан 14.

У обављању делатности Установа поступа у складу са позитивним прописима којима се уређује рад јавних служби, општим актима установе, закљученим уговорима, правилима пословног морала и утврђеним стандардима у оквиру дефинисане делатности.

Финансирање рада установе

Члан 15.

Средства за оснивање и почетак рада Установе обезбеђује оснивач.
Средства за рад и остваривање делатности Установе обезбеђују се из:

– буџета Општине Бајина Башта
– прихода које установа самостално оствари
– донација и спонзорства
– других извора у складу са законом.

Средства из става 1. овог члана користе се у складу са законом, Одлуком о оснивању, овим Статутом, програмом рада и финансијским планом Установе.

Члан 16.

Новчани промет Установе обавља се преко следећих рачуна:
– рачун за приходе из буџета
– рачун за сопствене приходе
– рачун средстава за посебне намене.

Органи установе

Члан 17.

Органи Установе су:

– Управни одбор

– Надзорни одбор

– Директор

А) Управни одбор
Члан 18.

Управни одбор Установе има седам чланова, од којих су пет чланова представници оснивача, а два члана се бирају из реда запослених, као представника Установе.
Управни одбор именује и разрешава Скупштина општине Бајина Башта, на период од четири године.
Скупштина општине Бајина Башта именује председника Управног одбора, из реда чланова Управног одбора.
За члана Управног одбора из реда запослених може бити именован сваки запослени, осим директора и члана Надзорног одбора.
Чланови Управног одбора именују се из реда истакнутих стручњака и познавалаца културне делатности.
За члана Управног одбора не може бити именовано лице против кога је покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање дужности члана Управног одбора Установе односно које је правоснажном одлуком осуђено за кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности члана Управног одбора Установе.

Члан 19.

Чланови Управног одбора из реда запослених у Установи именују се на предлог репрезатитивног синдиката, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на предлог већине запослених.
Састав Управног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 30% представника мање заступљеног пола.
Члан Управног одбора установе из става 1. овог члана може бити именован највише два пута.
Председнику и члановима Управног одбора може припадати накнада за рад, под условима и према мерилима утврђеним актом оснивача.

Члан 20.
Управни одбор Установе:

1. доноси Статут;
2. доноси друге опште акте установе, предвиђене законом и овим статутом;
3. утврђује пословну и развојну политику;
4. одлучује о пословању Установе;
5. доноси програме рада Установе, на предлог директора;
6. доноси годишњи финансијски план;
7. усваја годишњи извештај о раду и пословању и усваја годишњи обрачун;
8. даје предлог о статусним променама, у складу са законом;
9. даје предлог Скупштини општине о кандидату за директора;
10. закључује уговор о раду са директором, на одређено време, до истека рока на који је изабран, односно до његовог разрешења, а када је за директора именовано лице које је већ запослено у Установи на неодређено време, закључује анекс уговора о раду, у складу са законом о раду;
11. одлучује о другим питањима утврђеним законом и овим статутом.

Сагласност на акте из става 1. тачке 1), 5), 6) и 7) даје Скупштина општине Бајина Башта.

Члан 21.

Дужност члана Управног одбора Установе престаје истеком мандата и разрешењем.
Скупштина општине Бајина Башта разрешиће члана Управног одбора пре истека мандата:
– на лични захтев,
– ако обавља дужност супротно одредбама закона,
– ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање дужности члана Управног одбора, односно ако је правоснажном судском одлуком осуђен за кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности члана Управног одбора Установе,
– из других разлога, утврђених законом.

Б) Надзорни одбор
Члан 22.

Надзорни одбор обавља надзор над пословањем Установе.
Надзорни одбор има четири члана које именује Скупштина општине Бајина Башта, на период од четири године, од којих су три члана представици оснивача, а један члан се именује као представник Установе, из реда запослених.
Скупштина општине Бајина Башта именује председника Надзорног одбора из реда чланова Надзорног одбора.
За члана Надзорног одбора из реда запослених може бити именован сваки запослени, осим директора и члана Управног одбора.
За члана Надзорног одбора не може бити именовано лице против кога је покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање дужности члана Надзорног одбора Установе односно које је правоснажном одлуком осуђено за кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности члана Надзорног одбора Установе.

Члан 23.

Члан Надзорног одбора из реда запослених у Установи именује се на предлог репрезентативног синдиката Установе, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на предлог већине запослених.
Састав Надзорног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 30% представника мање заступљеног пола.
Члан Надзорног одбора из става 1. овог члана, може бити именован највише два пута.
Председнику и члановима Надзорног одбора може припадати накнада за рад, , под условима и према мерилима утврђеним актом оснивача.

Члан 24.

Надзорни одбор, најмање једанпут годишње, подноси извештај о свом раду оснивачу.

Члан 25.

Дужност члана надзорног одбора Установе престаје истеком мандата и разрешењем.
Скупштина општине Бајина Башта разрешиће члана Надзорног одбора пре истека мандата:
– на лични захтев
– ако обавља дужност супротно одредбама закона,
– ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање дужности члана Надзорног одбора, односно ако је правоснажном судском одлуком осуђен за кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности члана Надзорног одбора Установе,
– из других разлога,утврђених законом.

Члан 26.

Поред послова утврђених законом, актом о оснивању и овим статутом Надзорни одбор:
– прегледа годишње извештаје о финансијском пословању и обрачун средстава;
– о резултатима рада у писменој форми обавештава Управни одбор и директора.

Члан 27.

Надзорни одбор одлучује о питањима из своје надлежности већином гласова од укупног броја чланова.

В) Директор

Члан 28.

Директор Установе именује се на основу претходно спроведеног јавног конкурса, на период од четири године и може бити по истеку мандата поново именован.
Јавни конкурс из става 1. овог члана расписује и спроводи Управни одбор.
Јавни конкурс из става 1. овог члана расписује се 60 дана пре истека мандата директора.
Јавни конкурс из става 1. овог члана објављује се на сајту Националне сужбе за запошљавање и у најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс не може бити краћи од осам ни дужи од петнаест дана од дана оглашавања јавног конкурса. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Управни одбор одбацује закључком, против кога се може изјавити посебна жалба Општинском већу општине Бајина Башта у року од три дана од дана достављања закључка.
Жалба из става 5. овог члана не задржава извршења закључка.
Управни одбор обавља разговор са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса доставља Скупштини општине Бајина Башта образложени предлог листе кандидата. Листа садржи мишљење Управног одбора о стручним и организационим способностима сваког кандидата и записник о обављеном разговору.
Скупштина општине Бајина Башта именује директора Установе са листе.
Јавни конкурс није успео ако Управни одбор утврди да нема кандидата који испуњава услове да уђе у изборни поступак, о чему је дужан да обавести оснивача, односно уколико оснивач не именује директора установе са листе.

Члан 29.

Кандидат за директора мора испуњавати следеће услове:
– да има високо образовање,
– најмање пет година радног искуства у струци,
– да против њега није покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање дужности директора односно да није правоснажном одлуком осуђен за кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности директора Установе,
– искуство у реализацији активности из области културе.

Кандидат за директора дужан је да предложи програм рада и развоја Установе, као саставни део конкурсне документације.

Члан 30.

Скупштина општине Бајина Башта може именовати вршиоца дужности директора Установе, без претходно спроведеног јавног конкурса, у случају када директору престане дужност пре истека мандата, односно када јавни конкурс за директора није успео.
Вршилац дужности директора може обављати ту функцију најдуже једну годину.
Вршилац дужности директора мора да испуњава услове за избор кандидата за директора из члана 29. овог Статута.
Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и овлашћења директора.

Члан 31.

Директор Установе:

– заступа и представља Установу;
– организује и руководи радом и пословањем Установе;
– одговоран је за пословање Установе;
– доноси акт о организацији и систематизацији послова и друга општа акта у складу са законом и овим статутом;
– доноси и предлаже општа акта у складу са законом;
– извршава одлуке Управног одбора;
– стара се о законитости рада Установе;
– одговоран је за спровођење програма рада Установе;
– одговоран је за материјално-финансијско пословање Установе;
– предлаже план и програм рада и предузима мере за његово спровођење;
– доноси појединачне одлуке о стицању и коришћењу средстава према наменама утврђеним финансијским планом;
– подноси програмске и финансијске извештаје о раду и резултатима;
– одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених из радног односа у складу са законом;
– образује комисије и друга стручна тела;
– именује руководиоце програма и пројеката;
– врши друге послове предвиђене законом, другим правним актима и овим Статутом.

Члан 32.

Дужност директора Установе престаје истеком мандата и разрешењем.

Скупштина општине Бајина Башта разрешиће директора пре истека мандата:
– на лични захтев;
– ако обавља дужност супротно одредбама закона;
– ако нестручним, неправилним и несавесним радом проузрокује већу финансијску или програмску штету установи или тако занемарује или несавесно извршава своје обавезе да су настале или могу настати веће сметње у раду Установе;
– ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање дужности директора, односно ако је правоснажном судском одлуком осуђен за кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности директора Установе,
– из других разлога утврђених законом или овим статутом.

Предлог за разрешење директора у случајевима прописаним ставом 2, алинеје 2 до 4. овог члана, може поднети и Управни одбор Установе.

Члан 33.

Установа може имати уметничког односно програмског директора.
Директор Установе, поставља и разрешава уметничког односно програмског директора Установе.
Да би директор могао поставити уметничког односно програмског директора његово место мора бити предвиђено Правилником о организацији и систематизацији радних места.

Члан 34.

За уметничког односно програмског директора Установе може бити постављено лице које испуњава следеће услове:
– да има високу стручну спрему,
– да има најмање три године радног искуства.

Стручни орган установе
Члан 35.

Програмски савет је стручни орган Установе.
Програмски савет разматра питања из уметничке, програмске, односно стручне делатности Установе, и директору даје мишљења и предлоге везане за уметнички, програмски и стручни рад Установе.
У састав Програмског савета бирају се лица од високог уметничког и стручног интегритета и ауторитета из области уметничке и културне делатности.

Члан 36.

Кандидате за чланове Програмског савета предлаже директор, а именује га и разрешава Управни одбор, на време од четири године.
Програмски савет има 3 члана и то:
– 1 члан представник институција културе и образовања,
– 1 члан представник удружења грађана која се баве културом и образовањем
– 1 члан је лице од угледа, стручњак у пољу културе и уметности.

Члан 37.

Програмски савет ради у седницама, а о раду се води записник.
Своја мишљења и предлоге, о питањима која су у његовој надлежности, Програмски савет доноси већином гласова од укупног броја чланова.
Директор Установе је дужан да размотри мишљења и предлоге Програмског савета о неком питању пре изношења Управном одбору на разматрање.
Програмски савет може донети Правилник о свом раду, на који сагласност даје Управни одбор.

Унутрашња организација

Члан 38.

Унутрашња организација Установе уређује се Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, коју доноси директор уз сагласност оснивача.
Унутрашња организација Установе заснива се на начелима рационалности и успешности у обављању послова и регистрованих делатности.

Општи акти установе

Члан 39.

Установа има следећа општа акта:
– Статут
– Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места
– Правилник о раду
– друга општа акта којима се регулишу одређена питања.
Члан 40.

Скупштина општине даје сагласност на Статут Установе.
Општинско веће даје сагласност на акт којим се утврђује број и структура запослених.
Правилник о раду доноси и усваја управни одбор установе.

Програми и планови рада

Члан 41.

Рад и развој Установе одређује се дугорочним, средњорочним и годишњим плановима рада.
Установа доноси:
– годишњи план рада
– финансијски план и
– стратешко-развојни план за период од намајње 1 године.
Годишњи план доноси се најкасније пре истека текуће године за наредну годину.
Праћење извршења плана врши се на седницама Управног одбора.

Члан 42.

Установа је дужна да достави оснивачу, годишњи извештај о свом раду и финансијском пословању, најкасније до 31. маја текуће године, за претходну.
Оснивач има право да наложи контролу пословања установе и тражи ванредно подношење извештаја о раду установе.

Запослени у установи
Члан 43.

На права, обавезе и одговорности запослених у Установи примењују се општи прописи о раду, као и одредбе Општег, Посебног и Појединачног колективног уговора и Уговора о раду.

Пословна тајна
Члан 44.

У интересу успешног обављања послова из оквира делатности Установе, поједини подаци представљају пословну тајну и могу се саопштити трећим лицима само на начин прописан законом, Статутом или наредбом директора.

Члан 45.

Документа и податке из члана 43. овлашћеним лицима може саопштити директор или лице које директор овласти.
Члан 46.

Исправе и подаци који се сматрају пословном тајном, органи и појединци који су одговорни за чување и саопштавање пословне тајне и сва друга питања ближе се уређују општим актом Установе.

Члан 47.

Поред података који су Законом проглашени за пословну тајну, пословном тајном у Установи сматрају се:
– исправе које надлежни орган прогласи пословном тајном,
– подаци које директор као поверљиве саопшти запосленима,
– подаци од посебног друштвеног, економског или културног значаја,
– подаци садржани у понудама за конкурсе или јавна надметања до објављивања резултата конкурса /јавног надметања.

Члан 48.

Сви запослени имају обавезу чувања пословне тајне без обзира на који начин су је сазнали.
Обавеза чувања пословне тајне не престаје по престанку својства запосленог у Установи.

Заштита животне средине

Члан 49.

Делатност Установе врши се на начин којим се не угрожава животна средина.
Мере и средства неопходна за заштиту животне средине утврђују се општим актом Установе који доноси директор.

Престанак рада установе

Члан 50.

Надзор над законитошћу рада Установе врши оснивач.
Када оснивач утврди да Установа ради незаконито или да се не остварује намена ради које је основан, одредиће рок за отклањање недостатка.
Уколико Установа не отклони утврђене пропусте у раду у остављеном року, оснивач доноси акт о престанку рада Установе, на основу кога се спроводи поступак ликвидације, у складу са законом.

Члан 51.

По престанку рада Установе оснивачу се предаје имовина Установе и враћа му се пословни простор.
Измене и допуне Статута

Члан 52.

Измене и допуне Статута врше се по истом поступку и на исти начин као и доношење Статута.
Предлог измена и допуна Статута могу поднети Управни одбор, Надзорни одбор, директор и оснивач.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 53.

Органи Установе који су именовани пре ступања на снагу овог Статута, настављају са радом до истека мандата, односно до њиховог разрешења.

Члан 54.

Општи акти Установе ускладиће се са овим Статутом у року од шест месеци од дана његовог ступања на снагу.

Члан 55.

Овај Статут ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној табли и на интернет страници Установе, а објавиће се по добијеној сагласности Скупштине општине Бајина Башта.
Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Установе “Култура“ Бајина Башта број 1/2008 од 03.03.2008. године.

 

Управни одбор
Установе “Култура“ Бајина Башта
Број:______________________
Датум: 21.02. 2019. године
Бајина Башта

Председник
Управног одбора
________________________
Дарко Миливојевић